Skriv til os

Salgs og leveringsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

for Urban Water Retention ApS (herefter kaldet UWR). CVR-nr. 42330477. Version 1, april 2023 levering af varer.

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Kundens eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser er ikke en del af parternes aftalegrundlag, medmindre andet er skriftlig aftalt.

1. Tilbud, ordrer og accept:

1.1 Kundens- bestilling er ikke bindende for UWR førend UWR har accepteret bestillingen.

1.2 Har UWR afgivet et skriftligt tilbud, der ikke angiver nogen acceptfrist, bortfalder tilbuddet, hvis overensstemmende skriftlig accept ikke er kommet frem til UWR senest 3 uger fra tilbuddets dato.

1.3 Det er kundens ansvar at gennemse og kontrollere, at UWR’s tilbud stemmer overens med kundens projekt herunder tegninger. UWR kan ikke stilles til ansvar for et mangelfuldt tilbud, såfremt modtaget bestilling er mangelfuldt f.eks. ved ikke at beskrive detaljer eller ikke er mængdesat.

1.4 Alene erhvervsdrivende kan afgive ordrer hos UWR.

2. Produktinformation

2.1 Kataloger, brochurer, installationsvejledninger, prislister m.v. samt oplysninger om varers mål, vægt og særlige egenskaber i øvrigt bør indhentes af kunden inden varens brug. Sådanne oplysninger er kun vejledende og er kun bindende for UWR, når de udtrykkeligt er anført i ordrebekræftelsen. UWR påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller oplysninger i udleveret skriftligt materiale om varerne, udarbejdet eller tilvirket af Kunden.

3. Priser:

3.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt, sker leverancer til de på leveringstidspunktet af UWR fastsatte priser i danske kroner, eksklusive moms, tillagt fragt, transportforsikring og emballage. Alle ordre under kr. 5.000,00 ex. moms tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 300,00 ex. moms.

3.2 UWR forbeholder sig retten til at indeksregulere alle priser efter købsaftale er indgået, 1 gang i kvartalet så længe varerne ikke er leveret. Indeksering sker efter Danmarks Statistiks indeks for asfaltarbejde (Byggeri- og Anlæg). Prisreguleringen beregnes med fire decimaler på baggrund af senest tilgængelige indeks på tidspunktet for beregning af prisudviklingen samt indeks for samme kvartal, året forinden seneste tilgængelige indeks. Prisregulering meddeles Kunden i så god tid, som muligt.

4. Betalingsbetingelser:

4.1 Alle betalinger til UWR skal ske senest 15 dage netto efter faktura er udstedt. Ved betaling efter udløbet af nævnte frist, beregnes morarente på 2 % pr. påbegyndt måned, i overensstemmelse med rentelovens regler (lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014 med efterfølgende ændringer).

4.2 Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger.

4.3 Hvis der ikke sker rettidig betaling for en leverance, er UWR, uden at dette pådrager UWR erstatningsansvar, berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til kunden, uanset om leverancerne har nogen indbyrdes sammenhæng.

5. Levering og risikoens overgang:

5.1 Levering sker ”Delivered at Place (DAP)” i henhold til INCOTERMS 2020, medmindre andet aftales.

5.2 Aflæsning af sættevogne skal ske med truck eller lignende og foretages af kunden eller 3. mand. Udgifterne til aflæsning afholdes af kunden.

5.3 Aflæsning af mindre ordrer fra fragtmand aftales i tilbudsfasen. Paller er ikke returgods.

5.4 Kranleverance: Aflæsning med kran ved vognside faktureres efter tilbud eller medgået tid. Prisen er markeds pris for kranbiler 4 akslet med 30 T kran.

5.5 Hvis kundens forhold medfører, at levering ikke kan ske som aftalt, har UWR ret til at foretage fakturering, som om levering var sket til aftalt tid. Leveringstider retter sig så vidt muligt efter kundens ønsker. UWR påtager sig dog ingen forpligtelser i forbindelse med kundens ønskede leveringstider.

5.6 Eventuelle forsinkelser vil blive informeret hurtigst muligt, og uden ekstra omkostning for UWR. Efter kundens anmodning foranlediger UWR for kundens regning og risikovarerne transporteret til ethvert af kunden anvist sted i Danmark, hvortil der er farbar vej. Ved aflevering på byggepladser eller anden anvist plads overtager kunden ansvaret når aflæsning på begyndes, jf. punkt 5.1.

5.7 Hvis Kunden ikke er klar til levering på det aftalte tidspunkt, vil ventetiden for UWR blive afregnet som ”ventetid”. Prisen for ventetid kan oplyses ved bestilling. UWR’s krav på ventetidsbetaling indtræder ved mere end 1 times ventetid. Ventetid faktureres særskilt.

5.8 Aflæsning af biler kan foretages i tidsrummet 06:00-16:00 alle ugens dage. Der kan forekomme tillæg for aflæsning i weekender eller på helligdage.

5.9 Levering med biodiesel drevne lastbiler tilbydes mod ekstrabetaling.

6. Returnering:

6.1 Returnering af fejlfri varer kan kun ske efter skriftlig aftale og kredi teres 50 % af tilbudsprisen ekskl. transport. Varer der har været pakket ud af emballagen tages ikke retur.

6.2 Varer der har stået på en byggeplads eller anden plads mere end 30 dage, tages ikke retur. Special varer tages ikke retur.

7. Forsinkelse:

7.1 Er der ikke aftalt et bestemt leveringstidspunkt, og har levering ikke fundet sted inden 1 måned efter, at ordren er skriftligt bekræftet af UWR, er Kunden berettiget til ved skriftlig meddelelse til UWR at tilkendegive, at ordren annulleres, hvis levering ikke finder sted inden 14 dage efter UWR’s modtagelse af meddelelsen. Sker levering ikke inden 14 dages fristens udløb, anses ordren som annulleret uden erstatningsansvar for nogen af parterne. Er der aftalt et bestemt leveringstidspunkt, og har UWR overskredet dette – uden at der foreligger force majeure, se §13 – og leverancen fortsat ikke leveres, kan kunden skriftligt kræve levering og fastsætte en sidste rimelig frist, som ikke kan være kortere end inden udløbet af 5 arbejdsdage (heri ikke indregnet lørdag) fra UWR-modtagelse af det skriftlige påkrav. Efter udløbet af denne frist kan kunden – medmindre han bærer ansvaret for forsinkelsen – skriftligt annullere aftalen for så vidt angår den forsinkede del af leverancen.

7.2 Annullation som følge af Kundens påberåbte forsinkelse sker uden erstatningsansvar for UWR. Kunden har ikke andre misligholdelsesbeføjelser på grund af forsinkelse end foranstående sammenholdt med § 10 og 13.

8. Mangler og reklamation:

8.1 Reklamation vedrørende mangler skal foretages skriftligt og straks, manglen måtte være konstateret. Undlader Kunden dette, mistes retten til at gøre manglen gældende og udøve misligholdelsesbe føjelser.

8.2 UWR har ret og pligt til at afhjælpe mangler eller ombytte mangelfulde leverancer inden for rimelig tid. Hvis UWR ikke afhjælper eller ombytter mangelfulde leverancer inden rimelig tid efter, at Kunden skriftligt og rettidigt har reklameret, har Kunden ret til ved skriftlig meddelelse til sælgeren at hæve aftalen, for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen. Denne ret er Kundens eneste misligholdelsesbeføjelse i tilfælde af mangelfulde leverancer.

8.3 Kunden kan ikke fastholde et køb og samtidigt kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning.

8.4 Som mangler anses kun dokumenterede konstruktions-, fabrika- tions- og materialefejl ved de leverede varer samt levering af for ringe mængde, hvor kunden må gå ud fra, at det, som er leveret, er ment at skulle tjene som fuldstændig opfyldelse af aftalen.

8.5 Det forhold, at de leverede varer ikke opfylder specielle – oplyste eller uoplyste – krav fra kundens side, anses ikke for at udgøre en mangel ved varen.

8.6 Kunden skal derfor altid på forhånd undersøge og sikre sig, at varen eller varerne faktisk kan opfylde sådanne krav. Kunden skal, så snart det er muligt, foretage en rimelig undersøgelse af varerne.

8.7 Mangler, som kunne være opdaget ved en sådan undersøgelse, kan alene gøres gældende, hvis kunden reklamerer herover direkte til UWR inden 3 dage fra varens modtagelse. For det tilfælde, at manglen består i levering af for ringe mængde, skal kunden reklamere straks efter leveringen for at kunne gøre manglen gældende.

8.8 Ved synlige mangler og transportskader skal kunden endvidere påtegne eventuelt fragtbrev/reklamere straks.

8.9 Mangler, der ikke ville kunne opdages ved en undersøgelse som ovenfor nævnt, skal kunden reklamere straks når kunden opdager disse. Skriftlig reklamation skal under alle omstændigheder foreligge inden 30 dage efter leveringen.

8.10 Kunden må kun selv iværksætte reparation uden forudgående aftale med UWR i det tilfælde, hvor det er absolut påkrævet for at undgå eller begrænse omfattende skade på person eller gods. Der skal foreligge en rapport fra kunden hvori fejl og mangler fotodokumenteres på dagen de observeres. UWR kan betinge omleveringen af, at kunden returnerer de defekte dele.

9. Byggeleveranceklausul

9.1 I det omfang de varer, som er omfattet af en leverance, i senere omsætningsled anvendes til udførelse af en entreprise, som er aftalt i henhold til AB 18, og hvis leverancen vedrører byggematerialer eller andre leverancer omfattet af AB 18 § 12, stk. 5, er den i foregående afsnit nævnte frist på max. 5 år fra byggeriets aflevering. Foranstående gælder dog ikke, hvis entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelserne i AB 18, § 12, stk. 5 om leverandøransvar.

9.2 Ovenstående finder kun anvendelse, hvis det fremgår af enten tilbud eller ordrebekræftelse, at varerne i leverancen skal anvendes til udførelse af en entreprise i henhold til AB 18. Kunden har ikke andre mangelsbeføjelser, end krav på afhjælpning af manglerne foretaget snarest ved reparation på den for UWR billigste måde, om levering eller efterlevering.

10. Ansvarsbegrænsninger:

10.1 UWR kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab og følgeskader, herunder konventionalbodsbetalinger eller betaling af andre bøder, i anledning af forsinkelse eller mangler ved det solgte produkt, medmindre UWR har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Det samme gælder i forhold til fejlleverancer, som kan henføres direkte til UWR.

10.2 UWR er ikke erstatningsansvarlig for forkert håndtering af UWR systemet i henhold til vejledning.

10.3 UWR’s ansvar kan ikke overstige det laveste af følgende beløb: (a) Kontraktsummen forstået som den samlede pris for varer omfattet af den pågældende kontrakt, eller (b) EUR 1.000.000,00.

10.4 For at undgå tvivl angives det særskilt, at hvis Kunden hæver aftalen, har han ikke ret til at kræve erstatning af UWR for de yderligere omkostninger, der er påført ham ved anskaffelse af tilsvarende leverance fra anden side. UWR har intet ansvar for yderligere mangler eller forringet udbytte som følge af mangelfuld leverance.

10.5 UWR påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller oplysninger i udleveret skriftligt materiale om varerne udarbejdet af UWR’s leve randør. Det gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelser, brugervejledninger m.v.

11. Produktansvar

11.1 Uden for tilfælde, som er omfattet af produktansvarsloven (lovbekendtgørelse nr. 261 af 20. marts 2007 om produktansvar med senere ændringer), er UWR’ produktansvar begrænset som følger:

1) UWR er ikke ansvarlig for skade på produkter, hvori den solgte vare indgår.

2) UWR påtager sig ikke ansvaret for skader, for det tilfælde, at den solgte vare bliver brugt til, indføjes i eller er en del af et andet færdigt produkt, som anvendes til andet formål end de beskrivende retningslinjer fra UWR Systemet.

3) UWR er ikke ansvarlig for skader, som opstår som følge af, at UWR’s produkter skal være i overensstemmelse med ufravigelige forskrifter udstedt af offentlige myndigheder.

4) I den udstrækning UWR måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde UWR skadesløs i samme omfang, som UWR’s ansvar er begrænset i det foregående.

5) Kunden er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskravet mod UWR vedrørende skader hidhørende fra det solgte.

12. Tredjemands rettigheder:

12.1 UWR er i intet tilfælde ansvarlig overfor Kunden for krænkelser af tredjemands rettigheder, herunder – men ikke begrænset til – Kundens eventuelle krænkelser ved anvendelse af UWR-produkter. Såfremt kunden anvender UWR produkter på en måde, der krænker tredjemands rettigheder, skal kunden holde UWR skadesløs for ethvert krav som tredjemand måtte rette mod UWR.

13. Force majeure

13.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for UWR, såfremt de forhindrer rettidig eller mangelfri leverance fra UWR side eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt, strejke, lockout og enhver anden omstændighed, som parterne ikke har kontrol over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, usædvanligt vejr og naturkatastrofer, herunder vulkanudbrud og skybrud,mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra leverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/ordres indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på ordrens opfyldelse ikke kunne forudses på tidspunktet for tilbuddets afgivelse/ordrens indgåelse.

13.2 Det påhviler UWR inden for rimelig tid skriftligt at underrette Kunden, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt ovenfor og UWR vil påberåbe sig ansvarsfrihed på baggrund af disse omstændigheder.

13.3 Såfremt forsinkelse ved levering skyldes force majeure, jf. ovenfor, udskydes leveringstiden med den tid, som force majeure situationen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere ordren om levering af produktet, når hindringen har varet i mere end 4 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

14 Ændringer:

14.1 UWR forbeholder sig retten til at ændre disse salgs- og leveringsbetingelser. Den til enhver tid gældende version af salgs- og leveringsbetingelserne kan findes her

15. Værneting og lovvalg:

15.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er underlagt dansk ret, idet der dog skal ses bort fra de internationale privatretlige regler og de Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG). Enhver tvist mellem UWR og kunden afgøresved UWR’s værneting uden hensyn til, hvor kunden bor eller opholder sig. UWR kan dog i ethvert tilfælde forlange, at tvisten skal afgøres ved Voldgiftsretten for Bygge- og anlægsvirksomhed. Et eventuelt syn og skøn foretages efter reglerne i AB 18.