Skriv til os

Udbudstekst

TILBAGEHOLDELSE AF VAND I BYER SKYBRUDSSIKRING

Levering og installering af et system med vandtætte beholdere, der kan samles som moduler til et eller flere sammenhængende vandtætte bassiner.

Bassiner er uden membraner og skal kunne installeres som færdige produkter til en samlet enhed. Stør- relsen skal gerne være håndterbar for enkeltpersoner ved installeringen. Der tilstræbes en størrelse på 700 mm x 700 mm x 615 mm og en max vægt på 21 kg pr. enhed. Beholderne skal kunne samles og være vandtætte ved sammenkoblingen, hvor rørhullerne ikke er under ø500 mm. Bassinerne skal kunne tryk- prøves med max 0,1 bar i henhold til jorddækningsla- gene. Trykprøvning skal godkendes med beregninger fra rådgiver inden trykprøvning.

Beholderne skal kunne tilsluttes forskellige rørdimen- sioner
DN110, DN 160, DN 250, DN 315 til max størrelse på DN
500 rør direkte i bassinet. De enkelte beholdere skal efter
installationen kunne udskiftes, uden at hele bassinet skal
tages op og geninstalleres. Der skal være en
reparationsenhed til erstatning af defekte beholdere.

Man skal kunne tilgå ledningstraceer under bassinerne, hvis der opstår en skade på disse. Bassinerne skal kunne klare en statisk trykbelastning på min. 115 kN pr. m2 og en trykbelastning på 65 kN på 0,12 m2 svarende til et
akseltryk på 11 tons. Siderne skal være integreret i systemet, hvor de skal kunne klare en trykbelastning på min. 100kN pr. m2.

Siderne skal være en del af det bærende element.

Den maksimale nedbøjning på midten af overfladen af beholderen ved 40 cm nedgravning i vejbanen (10 cm asfalt og 30 cm stabilgrus) er max 1-1,8 mm pr. m2, hvilket skal dokumenteres ved dokumenteret godkendt og
certificeret forskningsinstitut.

Bassinerne skal kunne renses via et rørhul på minimum Ø500 mm i alle beholdere, og vandgennemstrømningen skal være uhindret i hele rørhullets diameter på 500 mm. Man skal kunne separere alle kanaler såvel horisontalt som vertikalt, så bassinet kan opdeleles i flere sektioner med
mulighed for installering af overløb. Alle individuelle kanaler skal kunne renses og TV-inspiceres.

I systemet skal man kunne indbygge bufferbassin og sandfang i uendelige størrelser og stadigvæk have et tæt bassin. Der skal kunne indbygges vejbrønde med sandfang min. 300 L, afløbsstuds på DN 315 og/eller DN 425. Bassinet skal kunne indeholde substrater til rensning af regnvand, som er afskærmet fra resten af bassinsystemet, og substrater skal kunne
udskiftes. Dele af bassinet skal kunne vandaflede i sektioner, hvis der er behov for dette.

Bassinerne skal til brug for inspektion kunne tilføres Ø425 mm rør fra toppen af bassi- nerne. Man skal kunne indbygge vand- bremser og
rottespærre i systemet, som vil være tilgængeligt i beholderne.