Skriv til os

Vedligeholdesesvejledning

Spuling og tv-inspektion

UWR-Pipe i en dimension op til Ø500/700 mm kan TV-inspiceres med selvkørende kamera. I UWR-Connect vertikalt, må TV-inspektionen foretages med håndholdt kamera, fordi selvkørende kameraer ikke har tilstrækkeligt lys og ikke kan køre i lodrette samlinger til en TV-inspektion.

Vand VA
Revner og brud, klasse 1-2 RB 1-2
Revner og brud, klasse 3-4 RB 3-4
Overfladebeskadigelse OB
Produktionsfejl PF
Deformation DE
Forskudt samling, klasse 1-2 FS 1-2
Forskudt samling, klasse 3-4 FS 3-4
Indhængende samlingsmateriale IS
Rødder
Indsivning IN
Aflejringer AF
Belægning BE
Forhindring FO
Påhug/Påboring (indragende e.lign.) PH/PB

TV-inspektion

TV-inspektionen og registreringen bør foretages som beskrevet i Fotomanualen- TV-inspektion af afløbsledninger”. Der er ikke udarbejdet en speciel manuel og det vurderes at man kan bruge samme fremgangsmåde og registrering som ved rør.

Brøndinspektion i UWR-Connect foretages manuelt ud fra en visuel bedømmelse af brønden. Registrering af denne bedømmelse foretages som beskrevet i ”Brøndmanualen”.

En række TV-inspektionsfirmaer er sammensluttet i kontrolordningen DTVK, Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning. De tilsluttede firmaer arbejder ud fra en række krav til udførelse og dokumentation af TV-inspektioner, uddannelse af personale mv. og er underkastet en uvildig kontrolinstans.

UWR brønde, bygværker og ledninger

Ledninger

Sandfang i UWR Systemet oprenses efter behov for at sikre mod at jord/sand skyller videre og aflejres i ledningsanlægget.Store sandfang oprenses efter behov for at sikre mod at jord/sand skyller videre og aflejres i ledningsanlægget.

Registrering af oprenset sand er en god indikator for systemets funktion. Derfor kan det overvejes at anvende færre større sandfang, der kan dimensioneres til at være mere effektive til at separere sand fra regnvandet. Færre, større og mere effektive sandfang kan medføre en billigere drift, og en mindre belastning af bassiner.

UWR Systemet kan inddele alle ind- ogudløb i flere sektioner hvor sedimenterne kan minimeres i hvert lag. Alle lag kan separeres med UWR Connectring med huller og UWR Connectring closed hvori overløbsrør kan monteres. UWR-systemet har uanede størrelser for sandfang hvorfor man kan oprense i inter valler fra 1-4 år. Minimum sandfang udgør 300 liter.

Riste, dæksler, karme og evt. tætningsring renholdes og repareres/udskiftes efter behov for at sikre, at vand kan føres til ledning systemet, og at den omgivende vejkasse/jord ikke skyller ind i afløbssystemet.

Nedgangsbrønde/rensebrønde som UWRConnect kontrolleres med mellemrum, for at sikre, at der stadig er gennemstrømning i ledningssystemet.

UWR som Linjeafvandingssystemer kontrolleres med mellemrum for at sikre, at der stadig er gennemstrømning i systemet.

Hvis kontrollen gennem nedgangsbrønde viser manglende gennemstrømning, renses ledningen ved spuling med max 140-160 Bar. – evt. efterfulgt af en TV-inspektion – for at klarlægge årsagen til den manglende gennemstrømning.

Overløbsbygværker og andre bygværker kan også være tilstoppede og skal derfor kontrolleres og renses inden der igangsættes TV-inspektion.

Ved opdeling af UWR-Systemet i sektioner kan man minimere spulingerne. Ydermere kan man isætte en brøndbund i indløbskanalerne hvor sedimenterne nemmere kan løbe ned i UWR-Connect renseenhed.

Behovet for rensning kan designes optimalt og dermed minimere vedligeholdelsesudgifterne til spuling. Intervallerne kan variere fra 1-4 år.

Kontakt os i dag

Vil du vide mere?

Finder du ikke nok informationer om din ønskede opgave her på vores hjemmeside, er du altid meget velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak og eventuelt et tilbud på opgaven.

Ring til os på telefon (+45) 26 88 60 80 eller send en mail til lk@uwrsystem.dk. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.